Název společnosti SAS Espagne Ibérique Gourmet | Charcuterie & Iberian products
Název Cañas Báez
Jméno Susana
Sídlo 60 rue de l'industrie (GPS rue de l'innovation
PSČ 78200
Město Buchelay (Yvelines
Země Francie
Telefon 09 83 29 36 98
E-mail info@espagne-gourmet.com
DPH uvnitř Společenství FR94 813 595 352
Ředitel publikace Cañas Báez
Hostitel webových stránek
New Oxatis CMA-CGM
Boulevard Jacques Saadé 4, quai d'Arenc
13235 Marseille cedex 02
Marseille

Preambule

Tyto stránky jsou v plném rozsahu vlastnictvím společnosti SAS Espagne Ibérique Gourmet, stejně jako všechna práva s nimi spojená. Jakákoli reprodukce, ať už celá nebo její část, systematicky podléhá povolení vlastníků. Hypertextové odkazy na stránky jsou však povoleny bez zvláštní žádosti.

1. Přijetí podmínek

Zákazník potvrzuje, že se v okamžiku podání objednávky seznámil se zvláštními prodejními podmínkami uvedenými na této obrazovce, a výslovně prohlašuje, že je bez výhrad přijímá. Tyto všeobecné prodejní podmínky upravují smluvní vztah mezi společností "Espagne-Gourmet.com" a jejím zákazníkem, přičemž obě strany je bez výhrad přijímají. Tyto všeobecné prodejní podmínky mají přednost před jakýmikoli jinými podmínkami uvedenými v jakémkoli jiném dokumentu, pokud nebyla předem udělena výslovná a písemná výjimka.

2. Produkty

Fotografie ilustrující výrobky nejsou smluvně závazné. V případě chyb nemůže společnost "Espagne-Gourmet.com" za žádných okolností nést odpovědnost. Většina výrobků, které společnost "Espagne-Gourmet.com" nabízí svým zákazníkům, je k dispozici na našem skladě.

3. Objednávka na

Automatické záznamové systémy jsou považovány za důkaz o povaze, obsahu a datu objednávky. "Espagne-Gourmet.com" potvrdí zákazníkovi přijetí objednávky na uvedenou e-mailovou adresu. Prodej bude uzavřen až po potvrzení objednávky. "Espagne-Gourmet.com" si vyhrazuje právo zrušit jakoukoli objednávku zákazníka, s nímž je veden spor týkající se platby předchozí objednávky. Údaje poskytnuté kupujícím při přijetí objednávky jsou pro kupujícího závazné: v případě chyby v kontaktních údajích příjemce nemůže prodejce nést odpovědnost za nemožnost doručení výrobku.

4. Dodání na

Po potvrzení objednávky se společnost "Espagne-Gourmet.com" zavazuje dodat svému dopravci všechny odkazy objednané kupujícím nejpozději do 48 pracovních hodin. Tento dopravce se na základě smlouvy s "Espagne-Gourmet.com" zavazuje doručit objednávku na adresu kupujícího, kterou mu "Espagne-Gourmet.com" sdělí. V případě přepravy v systému známém jako protiúčet se zákazník zavazuje zaplatit dopravci nebo jeho zástupci celou částku uvedenou při potvrzení objednávky.
V případě dodávek mimo kontinentální Francii se zákazník navíc zavazuje uhradit veškeré daně splatné při dovozu výrobků, clo, daň z přidané hodnoty a další daně splatné podle zákonů země, v níž je objednávka přijata. Všechny objednávky učiněné u společnosti "Espagne-Gourmet.com" jsou určeny pro osobní potřebu zákazníků, zákazníkům nebo příjemcům výrobků je zakázán jakýkoli částečný nebo úplný další prodej výrobků. Společnost "Espagne-Gourmet.com" je zproštěna jakékoli právní odpovědnosti, pokud zákazník nezaplatí daně.
Doručení bude provedeno společností La Poste colissimo nebo chronopost v návaznosti na volbu dopravy zákazníka v metropolitní Francii. Dodání se uskuteční v časovém rozmezí dohodnutém se zákazníkem předáním výrobku přímo uvedenému příjemci, nebo v případě nepřítomnosti jiné osobě pověřené zákazníkem. Případné zpoždění neopravňuje kupujícího k uplatnění nároku na náhradu škody.
Dodávky v zemích EHS jsou prováděny prostřednictvím La Poste in colissimo suivi Europe nebo Chronopost podle volby zákazníka. V případě dodávek mimo EHS jsou dodávky prováděny prostřednictvím mezinárodních poštovních služeb nebo Chronopost podle volby zákazníka.
V případě technického výrobku musí zákazník věnovat zvláštní pozornost kontrole správné funkce dodaného spotřebiče a přečíst si přiložený návod.
V případě zjevných vad má kupující právo výrobek vrátit v souladu s podmínkami uvedenými v tomto dokumentu.
Válka, nepokoje, požár, stávky, nehody a nemožnost získat dodávky se považují za případy vyšší moci, které prodávajícího zbavují povinnosti dodávat. Zboží je vždy přepravováno na riziko příjemce. Zásilku si při příjezdu vždy zkontrolujte. V případě nedostatku nebo poškození máte 48 hodin na to, abyste u dopravce uplatnili případné výhrady.
Z důvodu dostupnosti může být objednávka zákazníkovi doručena v několika splátkách. V takovém případě zákazník platí pouze za jedno doručení. Pokud zákazník požaduje 2 místa doručení, musí podat 2 objednávky a uhradit s tím spojené poplatky za doručení.

5. Odstoupení od smlouvy

Máte 14 dní (od převzetí zboží) na to, abyste se rozhodli. O svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy nás můžete informovat zasláním e-mailu na následující adresu: info@espagne-gourmet.com. V případě výměny nebo vrácení peněz zašlete nové zboží v původním nepoškozeném obalu spolu s příslušenstvím, návodem a dokumentací do 14 dnů od vašeho sdělení na následující adresu:
Espagne Gourmet
60, rue de l'industrie
78200 Buchelay
Francie
V případě uplatnění práva na odstoupení od smlouvy je společnost "Espagne-Gourmet.com" povinna bezplatně vrátit zákazníkovi zaplacené částky, s výjimkou nákladů na vrácení zboží. Náhrada je splatná nejpozději do 15 dnů.

Čerstvé potraviny a potraviny podléhající rychlé zkáze není z důvodu bezpečnosti potravin povoleno vracet po odeslání.

6. Ceny

Cena je vyjádřena v eurech.
Cena uvedená na produktových listech nezahrnuje dopravu.
Cena uvedená v potvrzení objednávky je cenou konečnou, včetně všech daní a bez DPH v souladu se zákonem.
Uvedená cena je cena fakturovaná zákazníkovi včetně DPH. Tato cena zahrnuje cenu výrobků, náklady na manipulaci, balení a skladování, dopravu a uvedení do provozu.

7. Platba

Cena fakturovaná zákazníkovi je cena uvedená v potvrzení objednávky zaslaném společností "Espagne-Gourmet.com".
Cena výrobků je splatná v hotovosti v den skutečné objednávky. Platba se provádí bankovní kartou označenou symbolem CB.
Online Cyberplus Paiement umožňuje platbu prostřednictvím bankovního serveru BANQUE POPULAIRE v bezpečném prostředí.
Číslo vaší kreditní karty je tedy odesláno na servery banky a vaše platba je provedena přímo bance v zabezpečeném prostředí, aniž by prošla přes server obchodu. Tato záruka je o to důležitější, že čísla vašich kreditních karet zná pouze náš bankovní partner (BANQUE POPULAIRE).
Objednávka potvrzená zákazníkem bude považována za platnou až po udělení souhlasu určených bankovních platebních center. V případě odmítnutí ze strany uvedených center bude objednávka automaticky zrušena a zákazník o tom bude informován e-mailem. Společnost "Espagne-Gourmet.com" si dále vyhrazuje právo odmítnout objednávku zákazníka, se kterým je ve sporu.

8. Spory

Tato smlouva se řídí francouzským právem. Společnost "Espagne-Gourmet.com" nemůže být činěna odpovědnou za škody jakéhokoli druhu, ať už materiální, nemateriální nebo fyzické, které mohou vzniknout v důsledku nesprávného fungování nebo nesprávného používání prodávaných výrobků. Totéž platí pro případné úpravy výrobků provedené výrobci. Odpovědnost společnosti "Espagne-Gourmet.com" se v každém případě omezuje na výši objednávky a nemůže být činěna odpovědnou za pouhé chyby nebo opomenutí, ke kterým mohlo dojít navzdory všem opatřením přijatým při prezentaci výrobků. V případě potíží při uplatňování této smlouvy má kupující možnost, dříve než podnikne jakékoli právní kroky, hledat smírné řešení, zejména s pomocí :
profesního sdružení v daném odvětví, sdružení spotřebitelů nebo jiného poradce podle vlastního výběru. Připomínáme, že hledání smírného řešení nepřerušuje "krátkou dobu" zákonné záruky ani dobu trvání smluvní záruky. Obecně platí, a to s výhradou posouzení soudů, že dodržování ustanovení této smlouvy týkajících se smluvní záruky předpokládá, že kupující dodržuje své finanční závazky vůči prodávajícímu.
Stížnosti nebo spory budou vždy přijímány s pozornou vstřícností, přičemž se vždy předpokládá dobrá víra těch, kteří si dají práci s vysvětlením své situace. V případě sporu se zákazník nejprve obrátí na společnost, aby dosáhl smírného řešení.
Pokud se tak nestane, bude mít výlučnou pravomoc obchodní soud ve VERSAILLES, a to bez ohledu na místo dodání a přijatý způsob platby.

9. Záruka

"Espagne-Gourmet.com" zaručuje, že všechny vybrané produkty jsou vyrobeny ve Španělsku. U potravin musí zákazník dodržovat uvedená data spotřeby. Ve všech případech "Espagne-Gourmet.com" nemůže nést odpovědnost za nedodržení předpisů a legislativy platných v zemi odběru, odpovědnost "Espagne-Gourmet.com" je systematicky omezena na hodnotu daného výrobku, hodnotu k datu jeho prodeje a bez možnosti regresu vůči značce nebo společnosti vyrábějící výrobek. V každém případě zákazník využívá zákonné záruky vystěhování a skrytých vad (čl. 1625 a následující občanského zákoníku). Za předpokladu, že kupující prokáže skrytou vadu, musí prodávající ze zákona odstranit všechny následky (čl. 1641 a následující občanského zákoníku); pokud se kupující obrátí na soud, musí tak učinit v "krátké lhůtě" od zjištění skryté vady (čl. 1648 občanského zákoníku). Zákaznický servis můžete kontaktovat: 5 dní v týdnu (pondělí až pátek včetně) na tel. č. 09 83 03 96 98 e-mailem na adrese info@espagne-gourmet.com.

10. Právní informace

Osobní údaje shromažďované pro účely prodeje na dálku jsou povinné, neboť tyto údaje jsou nezbytné pro zpracování a směrování objednávek, přípravu faktur a záručních smluv. Neposkytnutí těchto údajů bude mít za následek, že objednávka nebude potvrzena. V souladu s francouzským zákonem o ochraně osobních údajů (Loi Informatique et Libertés) bylo zpracování osobních údajů týkajících se zákazníků oznámeno francouzskému úřadu pro ochranu osobních údajů (Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés - CNIL). Zákazníci mají právo na přístup ke svým osobním údajům, jejich úpravu, opravu a výmaz (článek 34 zákona ze dne 6. ledna 1978), které mohou uplatnit tak, že se obrátí na společnost "Espagne-Gourmet.com".
Společnost "Espagne-Gourmet.com" se dále zavazuje, že údaje o svých zákaznících nebude bezplatně ani za úplatu sdělovat třetím osobám. Nezletilí: Na základě nařízení č. 59-107 ze dne 7. ledna 1959 a zákona č. 74-631 ze dne 5. července 1974 je prodej alkoholu nezletilým osobám mladším 18 let zakázán. Každá osoba, která si u společnosti "Espagne-Gourmet.com" objedná víno, pivo nebo jakýkoli alkoholický nápoj, se proto zavazuje, že v den objednávky dosáhla věku 18 let. Zneužívání alkoholu je nebezpečné pro vaše zdraví. Konzumujte prosím s mírou.