Όνομα εταιρείας SAS Espagne Ibérique Gourmet | Charcuterie & ιβηρικά προϊόντα
Όνομα Cañas Báez
Όνομα Susana
Έδρα 60 rue de l'industrie (GPS rue de l'innovation)
Ταχυδρομικός κώδικας 78200
Πόλη Buchelay (Yvelines)
Χώρα Γαλλία
Τηλέφωνο 09 83 29 36 98
E-mail info@espagne-gourmet.com
Ενδοκοινοτικός ΦΠΑ FR94 813 595 352
Διευθυντής έκδοσης Cañas Báez
Υποδοχή δικτυακού τόπου
New Oxatis CMA-CGM
Boulevard Jacques Saadé 4, quai d'Arenc
13235 Marseille cedex 02
Marseille

Προοίμιο

Ο ιστότοπος αποτελεί ιδιοκτησία της SAS Espagne Ibérique Gourmet στο σύνολό του, όπως και όλα τα συναφή δικαιώματα. Οποιαδήποτε αναπαραγωγή, εν όλω ή εν μέρει, υπόκειται συστηματικά στην άδεια των ιδιοκτητών. Ωστόσο, επιτρέπονται σύνδεσμοι υπερκειμένου προς τον ιστότοπο χωρίς ειδική αίτηση.

1. Αποδοχή των όρων

Ο πελάτης αναγνωρίζει ότι έχει διαβάσει, κατά την υποβολή της παραγγελίας, τους ειδικούς όρους πώλησης που παρατίθενται στην παρούσα οθόνη και δηλώνει ρητά ότι τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα. Οι παρόντες γενικοί όροι πώλησης διέπουν τη συμβατική σχέση μεταξύ της "Espagne-Gourmet.com" και του πελάτη της, τους οποίους και τα δύο μέρη αποδέχονται ανεπιφύλακτα. Οι παρόντες γενικοί όροι πώλησης υπερισχύουν κάθε άλλου όρου που εμφανίζεται σε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, εκτός εάν έχει χορηγηθεί προηγούμενη, ρητή και γραπτή παρέκκλιση.

2. Προϊόντα

Οι φωτογραφίες που απεικονίζουν τα προϊόντα δεν είναι συμβατικά δεσμευτικές. Σε περίπτωση λάθους, η "Espagne-Gourmet.com" δεν φέρει καμία ευθύνη σε καμία περίπτωση. Η πλειονότητα των προϊόντων που προσφέρει στους πελάτες της η "Espagne-Gourmet.com" είναι διαθέσιμα στην αποθήκη μας.

3. Παραγγελία

Τα συστήματα αυτόματης καταγραφής θεωρούνται απόδειξη της φύσης, του περιεχομένου και της ημερομηνίας της παραγγελίας. Η "Espagne-Gourmet.com" θα επιβεβαιώσει την αποδοχή της παραγγελίας στον πελάτη στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει. Η πώληση δεν θα ολοκληρωθεί πριν από την επιβεβαίωση της παραγγελίας. Η "Espagne-Gourmet.com" διατηρεί το δικαίωµα να ακυρώσει οποιαδήποτε παραγγελία από πελάτη µε τον οποίο υπάρχει διαφωνία σχετικά µε την πληρωµή προηγούµενης παραγγελίας. Οι πληροφορίες που παρέχονται από τον αγοραστή κατά τη λήψη της παραγγελίας είναι δεσμευτικές για τον αγοραστή: σε περίπτωση λάθους στα στοιχεία επικοινωνίας του παραλήπτη, ο πωλητής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για την αδυναμία παράδοσης του προϊόντος.

4. Παράδοση

Μετά την επιβεβαίωση της παραγγελίας, η "Espagne-Gourmet.com" αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραδώσει στον μεταφορέα της όλες τις αναφορές που παρήγγειλε ο αγοραστής εντός μέγιστης προθεσμίας 48 εργάσιμων ωρών. Ο εν λόγω μεταφορέας αναλαμβάνει με σύμβαση με την "Espagne-Gourmet.com" να παραδώσει την παραγγελία στη διεύθυνση του αγοραστή που έχει δηλώσει η "Espagne-Gourmet.com". Σε περίπτωση μεταφοράς με το σύστημα που είναι γνωστό ως έναντι επιστροφής χρημάτων, ο πελάτης δεσμεύεται να πληρώσει ο ίδιος με τον μεταφορέα ή με τον αντιπρόσωπό του το σύνολο του ποσού που αναφέρεται κατά την επιβεβαίωση της παραγγελίας.
Επιπλέον, για παραδόσεις εκτός της ηπειρωτικής Γαλλίας, ο πελάτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει όλους τους φόρους που οφείλονται κατά την εισαγωγή των προϊόντων, τους τελωνειακούς δασμούς, τον φόρο προστιθέμενης αξίας και κάθε άλλο φόρο που οφείλεται σύμφωνα με τους νόμους της χώρας στην οποία παραλαμβάνεται η παραγγελία. Όλες οι παραγγελίες που πραγματοποιούνται στο "Espagne-Gourmet.com" προορίζονται για προσωπική χρήση των πελατών, οι πελάτες ή οι παραλήπτες των προϊόντων απαγορεύεται να μεταπωλούν μερικώς ή ολικώς τα προϊόντα. Η "Espagne-Gourmet.com" απαλλάσσεται από κάθε νομική ευθύνη εάν οι φόροι δεν καταβληθούν από τον πελάτη.
Η παράδοση θα γίνει με La Poste colissimo ή chronopost μετά την επιλογή του πελάτη μεταφοράς στη μητροπολιτική Γαλλία. Η παράδοση πραγματοποιείται εντός του χρονικού διαστήματος που έχει συμφωνηθεί με τον πελάτη, με παράδοση του προϊόντος απευθείας στον δηλωθέντα παραλήπτη ή, σε περίπτωση απουσίας του, σε άλλο πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τον πελάτη. Τυχόν καθυστερήσεις δεν παρέχουν στον αγοραστή το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση.
Οι παραδόσεις στις χώρες της ΕΟΚ πραγματοποιούνται από την La Poste in colissimo suivi Europe ή την Chronopost σύμφωνα με την επιλογή του πελάτη. Για παραδόσεις εκτός ΕΟΚ, οι παραδόσεις πραγματοποιούνται από τις διεθνείς ταχυδρομικές υπηρεσίες ή την Chronopost σύμφωνα με την επιλογή του πελάτη.
Σε περίπτωση τεχνικού προϊόντος, ο πελάτης πρέπει να φροντίζει ιδιαίτερα να ελέγχει τη σωστή λειτουργία της παραδιδόμενης συσκευής και να διαβάζει τις παρεχόμενες οδηγίες.
Σε περίπτωση εμφανών ελαττωμάτων, ο αγοραστής έχει το δικαίωμα να επιστρέψει το προϊόν σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στο παρόν έγγραφο.
Ο πόλεμος, η εξέγερση, η πυρκαγιά, οι απεργίες, τα ατυχήματα και η αδυναμία προμήθειας θεωρούνται περιπτώσεις ανωτέρας βίας που απαλλάσσουν τον πωλητή από την υποχρέωση παράδοσης. Τα αγαθά μεταφέρονται πάντοτε με ευθύνη του παραλήπτη. Ελέγχετε πάντα το δέμα σας κατά την άφιξη. Έχετε 48 ώρες προθεσμία για να διατυπώσετε τυχόν επιφυλάξεις στον μεταφορέα σε περίπτωση έλλειψης ή ζημίας.
Για λόγους διαθεσιμότητας, μια παραγγελία μπορεί να παραδοθεί στον πελάτη σε περισσότερες δόσεις. Στην περίπτωση αυτή, ο πελάτης πληρώνει μόνο για μία παράδοση. Εάν ο πελάτης απαιτεί 2 τοποθεσίες παράδοσης, πρέπει να υποβάλει 2 παραγγελίες, με τα αντίστοιχα έξοδα παράδοσης.

5. Απόσυρση

Έχετε 14 ημέρες (από την παραλαβή των αγαθών) για να αποφασίσετε. Μπορείτε να μας ενημερώσετε για την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε στέλνοντάς μας e-mail στην ακόλουθη διεύθυνση: info@espagne-gourmet.com. Σε περίπτωση ανταλλαγής ή επιστροφής χρημάτων, επιστρέψτε το(τα) νέο(α) προϊόν(τα) στην αρχική, άθικτη συσκευασία του(των), μαζί με τα αξεσουάρ, τις οδηγίες και την τεκμηρίωση, στην ακόλουθη διεύθυνση εντός 14 ημερών από την ανακοίνωσή σας:
Espagne Gourmet
60, rue de l'industrie
78200 Buchelay
Γαλλία
Σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης, η "Espagne-Gourmet.com" υποχρεούται να επιστρέψει τα ποσά που κατέβαλε ο πελάτης, χωρίς επιβάρυνση, με εξαίρεση το κόστος επιστροφής των προϊόντων. Η επιστροφή πρέπει να γίνει εντός 15 ημερών το πολύ.

Τα νωπά και ευαλλοίωτα τρόφιμα δεν επιτρέπεται να αποσυρθούν μετά την αποστολή για λόγους ασφάλειας των τροφίμων.

6. Τιμές

Η τιμή εκφράζεται σε ευρώ.
Η τιμή που αναγράφεται στα δελτία προϊόντων δεν περιλαμβάνει τη μεταφορά.
Η τιμή που αναφέρεται στην επιβεβαίωση παραγγελίας είναι η τελική τιμή, συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων και εξαιρουμένου του ΦΠΑ κατ' εφαρμογή του νόμου.
Η αναγραφόμενη τιμή είναι η τιμή που τιμολογείται στον πελάτη, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η τιμή αυτή περιλαμβάνει την τιμή των προϊόντων, τα έξοδα χειρισμού, συσκευασίας και αποθήκευσης, τα έξοδα μεταφοράς και ανάθεσης.

7. Πληρωμή

Η τιμή που τιμολογείται στον πελάτη είναι η τιμή που αναγράφεται στην επιβεβαίωση της παραγγελίας που αποστέλλει η "Espagne-Gourmet.com".
Η τιμή των προϊόντων καταβάλλεται σε μετρητά την ημέρα της πραγματικής παραγγελίας. Η πληρωμή γίνεται με τραπεζική κάρτα που φέρει το σύμβολο CB.
Η ηλεκτρονική πληρωμή Cyberplus Paiement σας επιτρέπει να πληρώσετε μέσω τραπεζικού διακομιστή BANQUE POPULAIRE σε ασφαλές περιβάλλον.
Συνεπώς, ο αριθμός της πιστωτικής σας κάρτας αποστέλλεται στους διακομιστές της τράπεζας και η πληρωμή σας πραγματοποιείται απευθείας σε μια τράπεζα σε ασφαλές περιβάλλον χωρίς να περνάει από τον διακομιστή του καταστήματος. Αυτή η εγγύηση είναι ακόμη πιο σημαντική, καθώς οι αριθμοί των πιστωτικών σας καρτών είναι γνωστοί μόνο στον τραπεζικό μας συνεργάτη (BANQUE POPULAIRE).
Η παραγγελία που επικυρώνεται από τον πελάτη θα θεωρηθεί έγκυρη μόνο όταν τα καθορισμένα κέντρα πληρωμών της τράπεζας δώσουν τη συγκατάθεσή τους. Σε περίπτωση άρνησης από τα εν λόγω κέντρα, η παραγγελία ακυρώνεται αυτόματα και ο πελάτης ενημερώνεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Επιπλέον, η "Espagne-Gourmet.com" διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί οποιαδήποτε παραγγελία από πελάτη με τον οποίο έχει διαφορές.

8. Διαφορές

Η παρούσα σύμβαση υπόκειται στο γαλλικό δίκαιο. Η "Espagne-Gourmet.com" δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για ζημίες κάθε είδους, υλικές, άυλες ή σωματικές, οι οποίες μπορεί να προκύψουν από τη δυσλειτουργία ή τη μη ορθή χρήση των πωλούμενων προϊόντων. Το ίδιο ισχύει και για τυχόν τροποποιήσεις που γίνονται στα προϊόντα από τους κατασκευαστές. Η ευθύνη της "Espagne-Gourmet.com" θα περιορίζεται, σε κάθε περίπτωση, στο ποσό της παραγγελίας και δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για απλά λάθη ή παραλείψεις που μπορεί να έχουν συμβεί παρά τις προφυλάξεις που έχουν ληφθεί κατά την παρουσίαση των προϊόντων. Σε περίπτωση δυσκολιών κατά την εφαρμογή της παρούσας σύμβασης, ο αγοραστής έχει τη δυνατότητα, πριν προβεί σε οποιαδήποτε νομική ενέργεια, να αναζητήσει μια φιλική λύση, ιδίως με τη βοήθεια των :
μιας επαγγελματικής ένωσης του κλάδου, μιας ένωσης καταναλωτών ή οποιουδήποτε άλλου συμβούλου της επιλογής του. Υπενθυμίζεται ότι η αναζήτηση φιλικής λύσης δεν διακόπτει τη "σύντομη περίοδο" της νομικής εγγύησης, ούτε τη διάρκεια της συμβατικής εγγύησης. Κατά γενικό κανόνα, και με την επιφύλαξη της κρίσης των δικαστηρίων, η τήρηση των διατάξεων της παρούσας σύμβασης σχετικά με τη συμβατική εγγύηση προϋποθέτει ότι ο αγοραστής τηρεί τις οικονομικές του υποχρεώσεις έναντι του πωλητή.
Τα παράπονα ή οι διαφωνίες θα γίνονται πάντοτε δεκτά με προσεκτική καλοσύνη, με την καλή πίστη να τεκμαίρεται πάντοτε σε όσους μπαίνουν στον κόπο να εξηγήσουν την κατάστασή τους. Σε περίπτωση διαφωνίας, ο πελάτης θα επικοινωνήσει πρώτα με την εταιρεία για την εξεύρεση φιλικής λύσης.
Σε αντίθετη περίπτωση, αποκλειστική δικαιοδοσία έχει το Εμπορικό Δικαστήριο της VERSAILLES, ανεξαρτήτως του τόπου παράδοσης και του τρόπου πληρωμής που έχει γίνει δεκτός.

9. Εγγύηση

Η "Espagne-Gourmet.com" εγγυάται ότι όλα τα επιλεγμένα προϊόντα κατασκευάζονται στην Ισπανία. Όσον αφορά τα τρόφιμα, οι αναγραφόμενες ημερομηνίες κατανάλωσης πρέπει να τηρούνται από τον πελάτη. Σε κάθε περίπτωση, η "Espagne-Gourmet.com" δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τη μη συμμόρφωση με τους κανονισμούς και τη νομοθεσία που ισχύουν στη χώρα παραλαβής, η ευθύνη της "Espagne-Gourmet.com" περιορίζεται συστηματικά στην αξία του εν λόγω προϊόντος, αξία κατά την ημερομηνία πώλησής του και χωρίς καμία δυνατότητα προσφυγής κατά της μάρκας ή της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος. Σε κάθε περίπτωση, ο πελάτης επωφελείται από τη νομική εγγύηση της έξωσης και των κρυφών ελαττωμάτων (άρθρο 1625 και επόμενα του Αστικού Κώδικα). Εφόσον ο αγοραστής αποδείξει το κρυφό ελάττωμα, ο πωλητής οφείλει να αποκαταστήσει νομίμως όλες τις συνέπειες (άρθρο 1641 και επόμενα του Αστικού Κώδικα)- εάν ο αγοραστής προσφύγει στη δικαιοσύνη, πρέπει να το πράξει εντός "σύντομης προθεσμίας" από την ανακάλυψη του κρυφού ελαττώματος (άρθρο 1648 του Αστικού Κώδικα). Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών: 5 ημέρες την εβδομάδα (από Δευτέρα έως και Παρασκευή) στο τηλ. 09 83 03 96 98, με e-mail στη διεύθυνση info@espagne-gourmet.com.

10. Νομικές πληροφορίες

Οι προσωπικές πληροφορίες που συλλέγονται για τους σκοπούς της εξ αποστάσεως πώλησης είναι υποχρεωτικές, καθώς οι πληροφορίες αυτές είναι απαραίτητες για την επεξεργασία και τη δρομολόγηση των παραγγελιών, την προετοιμασία των τιμολογίων και των συμβάσεων εγγύησης. Η μη παροχή αυτών των πληροφοριών θα έχει ως αποτέλεσμα να μην επικυρωθεί η παραγγελία. Σύμφωνα με τον γαλλικό νόμο περί προστασίας δεδομένων (Loi Informatique et Libertés), η επεξεργασία των προσωπικών πληροφοριών που αφορούν τους πελάτες έχει δηλωθεί στη γαλλική αρχή προστασίας δεδομένων (Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés - CNIL). Οι πελάτες έχουν το δικαίωμα πρόσβασης, τροποποίησης, διόρθωσης και διαγραφής των προσωπικών τους δεδομένων (άρθρο 34 του νόμου της 6ης Ιανουαρίου 1978), το οποίο μπορούν να ασκήσουν επικοινωνώντας με την "Espagne-Gourmet.com".
Επιπλέον, η "Espagne-Gourmet.com" αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην κοινοποιήσει, είτε δωρεάν είτε έναντι πληρωμής, τα στοιχεία των πελατών της σε τρίτους. Ανήλικοι: δυνάμει της διαταγής αριθ. 59-107 της 7ης Ιανουαρίου 1959 και του νόμου αριθ. 74-631 της 5ης Ιουλίου 1974, απαγορεύεται η πώληση αλκοόλ σε ανηλίκους κάτω των 18 ετών. Συνεπώς, κάθε πρόσωπο που παραγγέλνει κρασί ή μπύρα ή οποιαδήποτε μορφή αλκοολούχου ποτού από το "Espagne-Gourmet.com" δεσμεύεται ότι έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του κατά την ημερομηνία της παραγγελίας. Η κατάχρηση αλκοόλ είναι επικίνδυνη για την υγεία σας. Παρακαλούμε να καταναλώνετε με μέτρο.