Názov spoločnosti SAS Espagne Ibérique Gourmet | Charcuterie & Iberian products
Názov Cañas Báez
Meno Susana
Sídlo 60 rue de l'industrie (GPS rue de l'innovation
PSČ 78200
Mesto Buchelay (Yvelines
Krajina Francúzsko
Telefón 09 83 29 36 98
E-mail info@espagne-gourmet.com
DPH v rámci Spoločenstva FR94 813 595 352
Riaditeľ publikácie Cañas Báez
Hostiteľ webovej stránky
New Oxatis CMA-CGM
Boulevard Jacques Saadé 4, quai d'Arenc
13235 Marseille cedex 02
Marseille

Preambula

Táto stránka je v plnom rozsahu majetkom spoločnosti SAS Espagne Ibérique Gourmet, rovnako ako všetky súvisiace práva. Akákoľvek reprodukcia, celá alebo čiastočná, systematicky podlieha autorizácii vlastníkov. Hypertextové odkazy na stránku sú však povolené bez osobitnej žiadosti.

1. Prijatie podmienok

Zákazník potvrdzuje, že sa v čase podania objednávky oboznámil s osobitnými podmienkami predaja uvedenými na tejto obrazovke, a výslovne vyhlasuje, že ich bez výhrad prijíma. Tieto všeobecné podmienky predaja upravujú zmluvný vzťah medzi spoločnosťou "Espagne-Gourmet.com" a jej zákazníkom, pričom obe strany ich bez výhrad akceptujú. Tieto všeobecné podmienky predaja majú prednosť pred akýmikoľvek inými podmienkami uvedenými v akomkoľvek inom dokumente, pokiaľ nebola vopred udelená výslovná a písomná výnimka.

2. Produkty

Fotografie znázorňujúce výrobky nie sú zmluvne záväzné. V prípade chýb nemôže spoločnosť "Espagne-Gourmet.com" za žiadnych okolností niesť zodpovednosť. Väčšina výrobkov, ktoré spoločnosť "Espagne-Gourmet.com" ponúka svojim zákazníkom, je k dispozícii v našom sklade.

3. Objednávka

Automatické záznamové systémy sa považujú za dôkaz o povahe, obsahu a dátume objednávky. "Espagne-Gourmet.com" potvrdí zákazníkovi prijatie objednávky na uvedenú e-mailovú adresu. Predaj bude uzavretý až po potvrdení objednávky. "Espagne-Gourmet.com" si vyhradzuje právo zrušiť akúkoľvek objednávku zákazníka, s ktorým existuje spor týkajúci sa platby predchádzajúcej objednávky. Údaje, ktoré kupujúci poskytol pri prijatí objednávky, sú pre kupujúceho záväzné: v prípade chyby v kontaktných údajoch príjemcu nemôže byť predajca zodpovedný za nemožnosť doručenia výrobku.

4. Dodanie

Po potvrdení objednávky sa "Espagne-Gourmet.com" zaväzuje dodať svojmu prepravcovi všetky referencie objednané kupujúcim v lehote maximálne 48 pracovných hodín. Tento dopravca sa na základe zmluvy s "Espagne-Gourmet.com" zaväzuje doručiť objednávku na adresu kupujúceho, ktorú mu poskytol "Espagne-Gourmet.com". V prípade prepravy v systéme známom ako protihodnota sa zákazník zaväzuje zaplatiť dopravcovi alebo jeho zástupcovi celú sumu uvedenú v čase potvrdenia objednávky.
Okrem toho sa v prípade dodávok mimo kontinentálneho Francúzska zákazník zaväzuje zaplatiť všetky dane splatné pri dovoze výrobkov, clo, daň z pridanej hodnoty a všetky ostatné dane splatné podľa zákonov krajiny, v ktorej bola objednávka prijatá. Všetky objednávky zadané u spoločnosti "Espagne-Gourmet.com" sú určené pre osobnú potrebu zákazníkov, zákazníci alebo príjemcovia výrobkov majú zakázaný akýkoľvek čiastočný alebo úplný ďalší predaj výrobkov. Spoločnosť "Espagne-Gourmet.com" je zbavená akejkoľvek právnej zodpovednosti, ak zákazník nezaplatí dane.
Doručenie sa uskutoční prostredníctvom La Poste colissimo alebo chronopost podľa výberu dopravy zákazníka v metropolitnom Francúzsku. Doručenie sa uskutoční v časovom rozmedzí dohodnutom so zákazníkom odovzdaním výrobku priamo uvedenému príjemcovi alebo v prípade neprítomnosti inej osobe poverenej zákazníkom. Prípadné oneskorenie neoprávňuje kupujúceho na uplatnenie nároku na náhradu škody.
Doručovanie v krajinách EHS sa uskutočňuje prostredníctvom La Poste in colissimo suivi Europe alebo Chronopost podľa výberu zákazníka. Pri doručovaní mimo EHS sa doručovanie uskutočňuje prostredníctvom medzinárodných poštových služieb alebo Chronopost podľa výberu zákazníka.
V prípade technického výrobku musí zákazník venovať osobitnú pozornosť kontrole správneho fungovania dodaného spotrebiča a prečítať si priložený návod.
V prípade zjavných závad má kupujúci právo vrátiť výrobok v súlade s podmienkami uvedenými v tomto dokumente.
Vojna, nepokoje, požiar, štrajky, nehody a nemožnosť získať dodávky sa považujú za prípady vyššej moci, ktoré zbavujú predávajúceho povinnosti dodať tovar. Tovar sa vždy prepravuje na riziko príjemcu. Svoju zásielku si vždy skontrolujte pri príchode. V prípade nedostatku alebo poškodenia máte 48 hodín na to, aby ste dopravcovi vzniesli akékoľvek výhrady.
Z dôvodu dostupnosti môže byť objednávka zákazníkovi doručená v niekoľkých splátkach. V takom prípade zákazník platí len za jedno doručenie. Ak zákazník požaduje 2 miesta doručenia, musí zadať 2 objednávky a zaplatiť príslušné poplatky za doručenie.

5. Odstúpenie od zmluvy

Máte 14 dní (od prevzatia tovaru) na to, aby ste sa rozhodli. O svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy nás môžete informovať zaslaním e-mailu na túto adresu: info@espagne-gourmet.com. V prípade výmeny alebo vrátenia peňazí vráťte nový(-é) tovar(-y) v pôvodnom, nepoškodenom obale spolu s príslušenstvom, návodom a dokumentáciou do 14 dní od vášho oznámenia na nasledujúcu adresu:
Espagne Gourmet
60, rue de l'industrie
78200 Buchelay
Francúzsko
V prípade uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy je spoločnosť "Espagne-Gourmet.com" povinná bezplatne vrátiť sumy zaplatené zákazníkom, s výnimkou nákladov na vrátenie tovaru. Náhrada je splatná najneskôr do 15 dní.

Čerstvé a rýchlo sa kaziace potraviny nie je povolené po odoslaní vrátiť z dôvodu bezpečnosti potravín.

6. Ceny

Cena je vyjadrená v eurách.
Cena uvedená na produktových listoch nezahŕňa dopravu.
Cena uvedená v potvrdení objednávky je konečná cena vrátane všetkých daní a bez DPH v zmysle zákona.
Uvedená cena je cena fakturovaná zákazníkovi vrátane DPH. Táto cena zahŕňa cenu výrobkov, náklady na manipuláciu, balenie a skladovanie, dopravu a uvedenie do prevádzky.

7. Platba

Cena fakturovaná zákazníkovi je cena uvedená v potvrdení objednávky zaslanom spoločnosťou "Espagne-Gourmet.com".
Cena výrobkov je splatná v hotovosti v deň skutočnej objednávky. Platba sa uskutočňuje bankovou kartou označenou symbolom CB.
Online Cyberplus Paiement umožňuje platiť prostredníctvom bankového servera BANQUE POPULAIRE v bezpečnom prostredí.
Číslo vašej kreditnej karty sa teda posiela na servery banky a vaša platba sa uskutočňuje priamo banke v bezpečnom prostredí bez toho, aby prechádzala cez server obchodu. Táto záruka je o to dôležitejšia, že čísla vašich kreditných kariet sú známe len nášmu bankovému partnerovi (BANQUE POPULAIRE).
Objednávka potvrdená zákazníkom sa považuje za platnú až po udelení súhlasu určených bankových platobných centier. V prípade odmietnutia zo strany uvedených centier bude objednávka automaticky zrušená a zákazník bude informovaný e-mailom. Okrem toho si spoločnosť "Espagne-Gourmet.com" vyhradzuje právo odmietnuť akúkoľvek objednávku zákazníka, s ktorým vedie spor.

8. Spory

Táto zmluva podlieha francúzskemu právu. Spoločnosť "Espagne-Gourmet.com" nenesie zodpovednosť za škody akéhokoľvek druhu, či už materiálne, nemateriálne alebo fyzické, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku nesprávneho fungovania alebo nesprávneho používania predávaných výrobkov. To isté platí pre akékoľvek úpravy výrobkov vykonané výrobcami. Zodpovednosť spoločnosti "Espagne-Gourmet.com" sa v každom prípade obmedzuje na výšku objednávky a nemôže niesť zodpovednosť za jednoduché chyby alebo opomenutia, ku ktorým mohlo dôjsť napriek všetkým opatreniam prijatým pri prezentácii výrobkov. V prípade ťažkostí pri uplatňovaní tejto zmluvy má kupujúci možnosť, skôr než podnikne akékoľvek právne kroky, hľadať priateľské riešenie, najmä s pomocou :
profesijného združenia v danom odvetví, spotrebiteľského združenia alebo iného poradcu podľa vlastného výberu. Pripomíname, že hľadanie zmierlivého riešenia neprerušuje "krátku lehotu" zákonnej záruky ani trvanie zmluvnej záruky. Všeobecne platí, a to s výhradou posúdenia súdov, že dodržiavanie ustanovení tejto zmluvy týkajúcich sa zmluvnej záruky predpokladá, že kupujúci dodrží svoje finančné záväzky voči predávajúcemu.
Sťažnosti alebo spory budú vždy prijímané s pozornou benevolenciou, pričom dobrá viera sa vždy predpokladá u tých, ktorí si dajú námahu vysvetliť svoju situáciu. V prípade sporu sa zákazník najprv obráti na spoločnosť s cieľom dosiahnuť zmierlivé riešenie.
V opačnom prípade má výlučnú právomoc obchodný súd v meste VERSAILLES, a to bez ohľadu na miesto doručenia a prijatý spôsob platby.

9. Záruka

"Espagne-Gourmet.com" zaručuje, že všetky vybrané výrobky sú vyrobené v Španielsku. Pokiaľ ide o potraviny, zákazník musí dodržiavať uvedené dátumy spotreby. Vo všetkých prípadoch "Espagne-Gourmet.com" nemôže niesť zodpovednosť za nedodržanie predpisov a legislatívy platnej v krajine prevzatia, zodpovednosť "Espagne-Gourmet.com" je systematicky obmedzená na hodnotu daného výrobku, hodnotu v deň jeho predaja a bez možnosti regresu voči značke alebo spoločnosti, ktorá výrobok vyrába. V každom prípade zákazník využíva zákonnú záruku vysťahovania a skrytých vád (článok 1625 a nasledujúce Občianskeho zákonníka). Za predpokladu, že kupujúci preukáže skrytú vadu, musí predávajúci zo zákona odstrániť všetky následky (článok 1641 a nasledujúce Občianskeho zákonníka); ak sa kupujúci obráti na súd, musí tak urobiť v "krátkej lehote" od zistenia skrytej vady (článok 1648 Občianskeho zákonníka). Zákaznícky servis môžete kontaktovať: 5 dní v týždni (pondelok až piatok vrátane) na tel. č. 09 83 03 96 98 e-mailom na info@espagne-gourmet.com

10. Právne informácie

Osobné údaje zhromažďované na účely predaja na diaľku sú povinné, pretože tieto informácie sú nevyhnutné na spracovanie a smerovanie objednávok, prípravu faktúr a záručných zmlúv. Neposkytnutie týchto informácií bude mať za následok nepotvrdenie objednávky. V súlade s francúzskym zákonom o ochrane údajov (Loi Informatique et Libertés) bolo spracovanie osobných údajov týkajúcich sa zákazníkov oznámené francúzskemu úradu na ochranu údajov (Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés - CNIL). Zákazníci majú právo na prístup k svojim osobným údajom, ich úpravu, opravu a vymazanie (článok 34 zákona zo 6. januára 1978), ktoré môžu uplatniť tak, že sa obrátia na spoločnosť "Espagne-Gourmet.com".
Okrem toho sa spoločnosť "Espagne-Gourmet.com" zaväzuje, že údaje o svojich zákazníkoch neposkytne tretej strane, a to ani bezplatne, ani za odplatu. Maloletí: na základe nariadenia č. 59-107 zo 7. januára 1959 a zákona č. 74-631 z 5. júla 1974 je predaj alkoholu maloletým osobám mladším ako 18 rokov zakázaný. Každá osoba, ktorá si objedná víno alebo pivo alebo akúkoľvek formu alkoholického nápoja od spoločnosti "Espagne-Gourmet.com", sa preto zaväzuje, že v deň objednávky bude mať minimálne 18 rokov. Zneužívanie alkoholu je nebezpečné pre vaše zdravie. Prosím, konzumujte ho s mierou.