Име на компанията SAS Espagne Ibérique Gourmet | Charcuterie & Iberian products
Име Cañas Báez
Име Susana
Седалище 60 rue de l'industrie (GPS rue de l'innovation
Пощенски код 78200
Град Buchelay (Yvelines
Държава Франция
Телефон 09 83 29 36 98
Електронна поща info@espagne-gourmet.com
Вътрешнообщностен ДДС FR94 813 595 352
Директор на издателството Cañas Báez
Домакин на уебсайта
New Oxatis CMA-CGM
Boulevard Jacques Saadé 4, quai d'Arenc
13235 Marseille cedex 02
Marseille

Преамбюл

Сайтът е собственост на SAS Espagne Ibérique Gourmet в неговата цялост, както и всички сродни права. Всяко възпроизвеждане, цялостно или частично, систематично подлежи на разрешение от собствениците. Въпреки това хипертекстовите връзки към сайта са разрешени без специално искане.

1. Приемане на условията

Клиентът потвърждава, че е прочел в момента на подаване на поръчката специалните условия за продажба, изложени на този екран, и изрично заявява, че ги приема без възражения. Тези общи условия за продажба уреждат договорните отношения между "Espagne-Gourmet.com" и неговия клиент, като и двете страни ги приемат безрезервно. Настоящите общи условия за продажба имат предимство пред всички други условия, съдържащи се в друг документ, освен ако не е предоставена предварителна, изрична и писмена дерогация.

2. Продукти

Снимките, илюстриращи продуктите, не са обвързващи за договора. В случай на грешки, "Espagne-Gourmet.com" не може да носи отговорност при никакви обстоятелства. По-голямата част от продуктите, които "Espagne-Gourmet.com" предлага на своите клиенти, са налични в нашия склад.

3. Поръчка

Системите за автоматично записване се считат за доказателство за естеството, съдържанието и датата на поръчката. "Espagne-Gourmet.com" ще потвърди приемането на поръчката на клиента на предоставения електронен адрес. Продажбата няма да бъде сключена, докато поръчката не бъде потвърдена. "Espagne-Gourmet.com" си запазва правото да анулира всяка поръчка от клиент, с когото има спор, свързан с плащането на предишна поръчка. Информацията, предоставена от купувача при приемането на поръчката, е обвързваща за купувача: в случай на грешка в данните за контакт на получателя, продавачът не може да носи отговорност за невъзможността за доставка на продукта.

4. Доставка

След потвърждаване на поръчката "Espagne-Gourmet.com" се задължава да достави на своя превозвач всички референции, поръчани от купувача, в рамките на максимален срок от 48 работни часа. Този превозвач се задължава по силата на договор с "Espagne-Gourmet.com" да достави поръчката на адреса на купувача, предоставен от "Espagne-Gourmet.com". В случай на транспорт в система, известна като система срещу възстановяване на средства, клиентът се задължава да плати на превозвача или на негов представител цялата сума, посочена в момента на потвърждаване на поръчката.
Освен това при доставки извън континентална Франция клиентът се задължава да плати всички данъци, дължими при внос на продукти, мита, данък върху добавената стойност и всякакви други данъци, дължими съгласно законите на страната, в която е получена поръчката. Всички поръчки, направени в "Espagne-Gourmet.com", са предназначени за лична употреба на клиентите, като на клиентите или получателите на продуктите се забранява всякаква частична или пълна препродажба на продуктите. "Espagne-Gourmet.com" се освобождава от всякаква правна отговорност, ако данъците не са платени от клиента.
Доставката ще бъде извършена чрез La Poste colissimo или chronopost след избора на транспорт на клиента в метрополията на Франция. Доставката се извършва в рамките на договорения с клиента времеви интервал чрез предаване на продукта директно на посочения получател или в случай на отсъствие - на друго лице, упълномощено от клиента. Всяко закъснение не дава право на купувача да претендира за обезщетение.
Доставките в страните от ЕИО се извършват от La Poste in colissimo suivi Europe или Chronopost според избора на клиента. За доставки извън ЕИО доставките се извършват от международните пощенски служби или Chronopost според избора на клиента.
В случай на технически продукт клиентът трябва да положи особено внимание, за да провери дали доставеният уред работи правилно и да прочете предоставените инструкции.
В случай на видими дефекти купувачът има право да върне продукта в съответствие с условията, посочени в настоящия документ.
Войната, бунтовете, пожарът, стачките, злополуките и невъзможността за снабдяване се считат за случаи на непреодолима сила, които освобождават продавача от задължението му да достави продукта. Стоките винаги се транспортират на риск на получателя. Винаги проверявайте пратката си при пристигане. Разполагате с 48 часа, в които да направите евентуални забележки към превозвача в случай на липса или повреда.
По съображения за наличност дадена поръчка може да бъде доставена на клиента на няколко вноски. В този случай клиентът заплаща само за една доставка. Ако клиентът се нуждае от две места за доставка, той трябва да направи две поръчки със съответните такси за доставка.

5. Изтегляне от

Разполагате с 14 дни (от получаването на стоките), за да вземете решение. Можете да ни информирате за решението си да се откажете, като ни изпратите електронно съобщение на следния адрес: info@espagne-gourmet.com. В случай на замяна или възстановяване на средства, върнете новата(ите) стока(и) в оригиналната, неповредена опаковка, заедно с всички аксесоари, инструкции и документация, на следния адрес в рамките на 14 дни от съобщението ви:
Espagne Gourmet
60, rue de l'industrie
78200 Buchelay
Франция
Ако правото на отказ бъде упражнено, "Espagne-Gourmet.com" се задължава да възстанови безплатно платените от клиента суми, с изключение на разходите за връщане на стоките. Възстановяването е дължимо в рамките на максимум 15 дни.

Пресни и бързо развалящи се хранителни продукти не е разрешено да бъдат връщани след изпращането им от съображения за безопасност на храните.

6. Цени

Цената е изразена в евро.
Цената, посочена в продуктовите листове, не включва транспорт.
Цената, посочена в потвърждението на поръчката, е крайната цена, включваща всички данъци и без ДДС при прилагане на закона.
Посочената цена е цената, фактурирана на клиента, с включен ДДС. Тази цена включва цената на продуктите, разходите за обработка, опаковане и съхранение, разходите за транспорт и въвеждане в експлоатация.

7. Плащане

Цената, фактурирана на клиента, е цената, посочена в потвърждението на поръчката, изпратено от "Espagne-Gourmet.com".
Цената на продуктите се заплаща в брой в деня на действителната поръчка. Плащането се извършва с банкова карта, носеща символа CB.
Онлайн услугата Cyberplus Paiement ви позволява да платите чрез банков сървър на BANQUE POPULAIRE в защитена среда.
Следователно номерът на кредитната ви карта се изпраща до сървърите на банката и плащането се извършва директно към банката в защитена среда, без да преминава през сървъра на магазина. Тази гаранция е още по-важна, тъй като номерата на кредитните ви карти са известни само на нашия банков партньор (BANQUE POPULAIRE).
Потвърдената от клиента поръчка се счита за ефективна едва след като посочените банкови платежни центрове дадат своето съгласие. В случай на отказ от страна на посочените центрове, поръчката ще бъде автоматично анулирана и клиентът ще бъде уведомен по електронна поща. Освен това "Espagne-Gourmet.com" си запазва правото да откаже всяка поръчка на клиент, с когото има спор.

8. Спорове

Настоящият договор е подчинен на френското законодателство. "Espagne-Gourmet.com" не може да носи отговорност за вреди от какъвто и да е вид, материални, нематериални или физически, които могат да възникнат в резултат на неизправност или неправилна употреба на продаваните продукти. Същото се отнася и за всякакви модификации, направени от производителите на продуктите. Отговорността на "Espagne-Gourmet.com" във всички случаи се ограничава до размера на поръчката и не може да бъде държана отговорна за обикновени грешки или пропуски, които може да са възникнали въпреки всички предпазни мерки, взети при представянето на продуктите. В случай на трудности при прилагането на настоящия договор, купувачът има възможност, преди да предприеме каквито и да било правни действия, да потърси приятелско решение, по-специално с помощта на :
професионална асоциация в сектора, асоциация на потребителите или друг консултант по свой избор. Напомняме ви, че търсенето на приятелско решение не прекъсва "краткия срок" на правната гаранция, нито продължителността на договорната гаранция. Като общо правило и в зависимост от преценката на съдилищата, спазването на разпоредбите на този договор, свързани с договорната гаранция, предполага, че купувачът спазва финансовите си задължения към продавача.
Жалбите или споровете винаги ще бъдат приемани с внимание и добронамереност, като добросъвестността винаги ще се предполага за тези, които си правят труда да обяснят ситуацията си. В случай на спор клиентът първо ще се свърже с дружеството, за да получи приятелско решение.
В противен случай компетентен е единствено Търговският съд на VERSAILLES, независимо от мястото на доставка и приетия начин на плащане.

9. Гаранция

"Espagne-Gourmet.com" гарантира, че всички избрани продукти са произведени в Испания. По отношение на хранителните продукти посочените дати за консумация трябва да бъдат спазвани от клиента. Във всички случаи "Espagne-Gourmet.com" не може да носи отговорност за неспазване на разпоредбите и законодателството, действащи в страната на получаване, като отговорността на "Espagne-Gourmet.com" систематично се ограничава до стойността на въпросния продукт, стойността към датата на продажбата му и без възможност за регресен иск към марката или фирмата производител на продукта. Във всеки случай клиентът се ползва от законовата гаранция за евикция и скрити дефекти (чл. 1625 и сл. от Гражданския кодекс). При условие че купувачът докаже скрития дефект, продавачът е длъжен по закон да отстрани всички последици (чл. 1641 и следващите от Гражданския кодекс); ако купувачът се обърне към съда, той трябва да направи това в "кратък срок" от откриването на скрития дефект (чл. 1648 от Гражданския кодекс). Можете да се свържете с отдела за обслужване на клиенти: 5 дни в седмицата (от понеделник до петък включително) на тел. № 09 83 03 96 98 по електронна поща на адрес info@espagne-gourmet.com

10. Правна информация

Личната информация, събирана за целите на дистанционните продажби, е задължителна, тъй като тази информация е от съществено значение за обработката и насочването на поръчките, изготвянето на фактури и договори за гаранция. Непредоставянето на тази информация ще доведе до това, че поръчката няма да бъде потвърдена. В съответствие с френския Закон за защита на данните (Loi Informatique et Libertés) обработката на лична информация, свързана с клиенти, е декларирана пред френския орган за защита на данните (Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés - CNIL). Клиентите имат право на достъп, промяна, коригиране и изтриване на личните си данни (член 34 от закона от 6 януари 1978 г.), което могат да упражнят, като се свържат с "Espagne-Gourmet.com".
Освен това "Espagne-Gourmet.com" се задължава да не съобщава, нито безплатно, нито срещу заплащане, данните на своите клиенти на трета страна. Непълнолетни лица: по силата на заповед № 59-107 от 7 януари 1959 г. и закон № 74-631 от 5 юли 1974 г. продажбата на алкохол на непълнолетни лица под 18-годишна възраст е забранена. Поради това всяко лице, което поръчва вино или бира, или каквато и да е форма на алкохолна напитка от "Espagne-Gourmet.com", се задължава да е навършило 18 години към датата на поръчката. Злоупотребата с алкохол е опасна за вашето здраве. Моля, консумирайте го в умерени количества.