Bedrijfsnaam SAS Espagne Ibérique Gourmet | Charcuterie & Iberische producten
Naam Cañas Báez
Voornaam Susana
Maatschappelijke zetel 60 rue de l'industrie (GPS rue de l'innovation)
Postcode 78200
Stad Buchelay (Yvelines)
Land Frankrijk
Telefoon 09 83 29 36 98
E-mail info@espagne-gourmet.com
Intracommunautaire btw FR94 813 595 352
Directeur publicatie Cañas Báez
Hosting website
New Oxatis CMA-CGM
Boulevard Jacques Saadé 4, quai d'Arenc
13235 Marseille cedex 02
Marseille

Preambule

De site is in zijn geheel eigendom van SAS Espagne Ibérique Gourmet, evenals alle bijbehorende rechten. Elke reproductie, geheel of gedeeltelijk, is systematisch onderworpen aan de toestemming van de eigenaars. Hyperlinks naar de site zijn echter toegestaan zonder specifiek verzoek.

1. Aanvaarding van de voorwaarden

De klant erkent kennis te hebben genomen, op het moment van het plaatsen van de bestelling, van de bijzondere verkoopvoorwaarden op dit scherm en verklaart uitdrukkelijk deze zonder voorbehoud te aanvaarden. Deze algemene verkoopsvoorwaarden beheersen de contractuele relatie tussen "Espagne-Gourmet.com" en haar klant, en worden door beide partijen zonder voorbehoud aanvaard. Deze algemene verkoopsvoorwaarden hebben voorrang op alle andere voorwaarden die in een ander document voorkomen, tenzij een voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke afwijking werd toegestaan.

2. Producten

De foto's ter illustratie van de producten zijn niet contractueel bindend. In geval van fouten kan "Espagne-Gourmet.com" in geen geval aansprakelijk worden gesteld. De meeste producten die "Espagne-Gourmet.com" aan zijn klanten aanbiedt, zijn beschikbaar in ons magazijn.

3. Bestel

De automatische registratiesystemen gelden als bewijs van de aard, inhoud en datum van de bestelling. "Espagne-Gourmet.com" bevestigt de aanvaarding van de bestelling aan de klant op het opgegeven e-mailadres. De verkoop wordt pas gesloten na bevestiging van de bestelling. "Espagne-Gourmet.com" behoudt zich het recht voor om elke bestelling te annuleren van een klant met wie er een geschil bestaat met betrekking tot de betaling van een vorige bestelling. De informatie die de koper verstrekt bij het opnemen van de bestelling is bindend voor de koper: in het geval van een fout in de contactgegevens van de ontvanger, kan de verkoper niet verantwoordelijk worden gesteld voor de onmogelijkheid om het product te leveren.

4. Levering

Na bevestiging van de bestelling, verbindt "Espagne-Gourmet.com" zich ertoe om alle door de koper bestelde referenties binnen een termijn van maximaal 48 werkuren aan zijn transporteur te leveren. Deze transporteur verbindt zich er contractueel toe met "Espagne-Gourmet.com" om de bestelling op het door "Espagne-Gourmet.com" opgegeven adres van de koper te leveren. In het geval van een transport in systeem bekend als van tegen-terugbetaling, verplicht de klant zich tot het betalen met de transporteur of heeft zijn vertegenwoordiger de totaliteit van het bedrag aangegeven op het moment van de bevestiging van de bestelling.
Voor leveringen buiten het Franse vasteland verbindt de klant zich er bovendien toe alle belastingen te betalen die verschuldigd zijn bij de invoer van producten, douanerechten, belasting op de toegevoegde waarde en alle andere belastingen die verschuldigd zijn volgens de wetten van het land waar de bestelling wordt ontvangen. Alle bestellingen geplaatst bij "Espagne-Gourmet.com" zijn bestemd voor persoonlijk gebruik van de klant, het is de klant of de ontvanger van de producten verboden om de producten geheel of gedeeltelijk door te verkopen. "Espagne-Gourmet.com" is vrijgesteld van elke wettelijke aansprakelijkheid als de belastingen niet worden betaald door de klant.
De levering wordt uitgevoerd door La Poste colissimo of chronopost volgens de keuze van het vervoer klant in Europees Frankrijk. De levering gebeurt binnen de met de klant overeengekomen termijn door het product rechtstreeks te overhandigen aan de aangeduide bestemmeling of, in geval van afwezigheid, aan een andere door de klant gemachtigde persoon. Eventuele vertragingen geven de koper geen recht op schadevergoeding.
Leveringen in EEG-landen gebeuren door La Poste in colissimo suivi Europe of Chronopost naar keuze van de klant. Voor leveringen buiten de EEG gebeuren de leveringen door de internationale postdiensten of Chronopost naar keuze van de klant.
In het geval van een technisch product moet de klant in het bijzonder de goede werking van het geleverde toestel controleren en de bijgeleverde instructies lezen.
In geval van zichtbare gebreken heeft de koper het recht om het product terug te sturen volgens de voorwaarden die in dit document worden beschreven.
Oorlog, oproer, brand, stakingen, ongevallen en de onmogelijkheid om zich te bevoorraden worden beschouwd als gevallen van overmacht die de verkoper ontslaan van zijn leveringsplicht. Goederen worden altijd vervoerd op risico van de ontvanger. Controleer uw pakket altijd bij aankomst. Je hebt 48 uur de tijd om voorbehoud te maken bij de vervoerder in geval van tekorten of schade.
Om redenen van beschikbaarheid kan een bestelling in meerdere keren aan de klant worden geleverd. In dit geval betaalt de klant slechts voor één levering. Als de klant 2 leveringslocaties nodig heeft, moet hij 2 bestellingen plaatsen, met de bijbehorende leveringskosten.

5. Intrekking

U hebt 14 dagen de tijd (vanaf ontvangst van de goederen) om te beslissen. U kunt ons op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen door een e-mail te sturen naar het volgende adres: info@espagne-gourmet.com. In het geval van een omruiling of terugbetaling, retourneert u het/de nieuwe artikel(en) in de originele, onbeschadigde verpakking, samen met eventuele accessoires, instructies en documentatie, naar het volgende adres binnen 14 dagen na uw mededeling:
Espagne Gourmet
60, rue de l'industrie
78200 Buchelay
Frankrijk
Als het herroepingsrecht wordt uitgeoefend, is "Espagne-Gourmet.com" verplicht de door de klant betaalde bedragen kosteloos terug te betalen, met uitzondering van de kosten voor het terugzenden van de goederen. Terugbetaling is verschuldigd binnen een termijn van maximaal 15 dagen.

Verse en bederfelijke voedingsproducten mogen om redenen van voedselveiligheid niet worden teruggenomen na verzending.

6. Prijzen

De prijs wordt uitgedrukt in euro.
De prijs vermeld op de productfiches is exclusief transport.
De prijs vermeld in de orderbevestiging is de definitieve prijs, inclusief alle belastingen en exclusief btw in toepassing van de wet.
De weergegeven prijs is de prijs die aan de klant wordt gefactureerd, inclusief btw. Deze prijs omvat de prijs van de producten, de handling-, verpakkings- en opslagkosten, het transport en de inbedrijfstellingskosten.

7. Betaling

De prijs die aan de klant wordt gefactureerd, is de prijs die vermeld wordt op de bestelbevestiging die door "Espagne-Gourmet.com" wordt verstuurd.
De prijs van de producten is contant betaalbaar op de dag van de effectieve bestelling. De betaling gebeurt met een bankkaart met het CB-symbool.
Met Online Cyberplus Paiement kunt u betalen via een bankserver van BANQUE POPULAIRE in een beveiligde omgeving.
Uw creditcardnummer wordt dus doorgestuurd naar de servers van de bank en uw betaling wordt rechtstreeks uitgevoerd naar een bank in een beveiligde omgeving zonder via de server van de winkel te passeren. Deze garantie is des te belangrijker omdat uw creditcardnummers alleen bekend zijn bij onze bankpartner (BANQUE POPULAIRE).
De bestelling die door de klant wordt gevalideerd, wordt pas als effectief beschouwd nadat de aangewezen betalingscentra van de bank hun akkoord hebben gegeven. In geval van weigering door deze centra wordt de bestelling automatisch geannuleerd en wordt de klant per e-mail op de hoogte gebracht. Bovendien behoudt "Espagne-Gourmet.com" zich het recht voor om elke bestelling te weigeren van een klant met wie het een geschil heeft.

8. Geschillen

Dit contract is onderworpen aan het Franse recht. "Espagne-Gourmet.com" kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke aard dan ook, materieel, immaterieel of fysiek, die kan voortvloeien uit de slechte werking of het onjuiste gebruik van de verkochte producten. Hetzelfde geldt voor eventuele wijzigingen die door de fabrikanten aan de producten worden aangebracht. De verantwoordelijkheid van "Espagne-Gourmet.com" zal in elk geval beperkt zijn tot het bedrag van de bestelling en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eenvoudige fouten of weglatingen die zich ondanks alle voorzorgsmaatregelen bij de presentatie van de producten kunnen hebben voorgedaan. In geval van moeilijkheden bij de toepassing van dit contract, heeft de koper de mogelijkheid om, alvorens gerechtelijke stappen te ondernemen, een minnelijke oplossing te zoeken, met name met de hulp van :
een beroepsvereniging in de sector, een consumentenvereniging of een andere adviseur naar keuze. U wordt eraan herinnerd dat het zoeken naar een minnelijke schikking de "korte termijn" van de wettelijke garantie niet onderbreekt, noch de duur van de contractuele garantie. Als algemene regel, en onder voorbehoud van de beoordeling door de rechtbank, veronderstelt de naleving van de bepalingen van dit contract met betrekking tot de contractuele garantie dat de koper zijn financiële verplichtingen tegenover de verkoper nakomt.
Klachten of geschillen worden altijd met aandacht ontvangen, waarbij de goede trouw altijd wordt verondersteld van degenen die de moeite nemen om hun situatie uit te leggen. In geval van een geschil neemt de klant eerst contact op met het bedrijf om een minnelijke schikking te treffen.
Bij gebreke hieraan is enkel de Rechtbank van Koophandel van VERSAILLES bevoegd, ongeacht de plaats van levering en de aanvaarde betalingswijze.

9. Garantie

"Espagne-Gourmet.com garandeert dat alle geselecteerde producten in Spanje gemaakt zijn. Wat de voedingsmiddelen betreft, moeten de aangegeven consumptiedata door de klant gerespecteerd worden. In alle gevallen kan "Espagne-Gourmet.com" niet verantwoordelijk worden gesteld voor de niet-naleving van de regelgeving en wetgeving die van kracht zijn in het land van ontvangst, de verantwoordelijkheid van "Espagne-Gourmet.com" is systematisch beperkt tot de waarde van het product in kwestie, waarde op de datum van verkoop en zonder enige mogelijkheid van verhaal tegen het merk of bedrijf dat het product produceert. In elk geval geniet de klant van de wettelijke garantie van uitwinning en verborgen gebreken (Art.1625 en volgende van het Burgerlijk Wetboek). Op voorwaarde dat de koper het verborgen gebrek bewijst, moet de verkoper wettelijk alle gevolgen herstellen (art.1641 en volgende van het Burgerlijk Wetboek); als de koper naar de rechter stapt, moet hij dit doen binnen een "korte termijn" vanaf de ontdekking van het verborgen gebrek (art.1648 van het Burgerlijk Wetboek). Je kunt contact opnemen met de klantenservice: 5 dagen per week (maandag tot en met vrijdag) op tel.nr. 09 83 03 96 98 of per e-mail op info@espagne-gourmet.com.

10. Wettelijke informatie

De persoonlijke informatie die in het kader van de verkoop op afstand wordt verzameld, is verplicht, omdat deze informatie essentieel is voor de verwerking en verzending van bestellingen, het opstellen van facturen en garantiecontracten. Als deze informatie niet wordt verstrekt, wordt de bestelling niet gevalideerd. In overeenstemming met de Franse wet op de gegevensbescherming (Loi Informatique et Libertés) is de verwerking van persoonlijke gegevens van klanten aangegeven bij de Franse autoriteit voor gegevensbescherming (Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés - CNIL). Klanten hebben het recht op toegang, wijziging, rectificatie en verwijdering van hun persoonlijke gegevens (artikel 34 van de wet van 6 januari 1978), die ze kunnen uitoefenen door contact op te nemen met "Espagne-Gourmet.com".
Bovendien verbindt "Espagne-Gourmet.com" zich ertoe de gegevens van zijn klanten niet gratis of tegen betaling aan derden mee te delen. Minderjarigen: krachtens ordonnantie nr. 59-107 van 7 januari 1959 en wet nr. 74-631 van 5 juli 1974 is de verkoop van alcohol aan minderjarigen onder de 18 jaar verboden. Elke persoon die wijn of bier of eender welke alcoholische drank bestelt bij "Espagne-Gourmet.com" verbindt zich er daarom toe om minstens 18 jaar oud te zijn op de datum van de bestelling. Alcoholmisbruik is gevaarlijk voor de gezondheid. Drink met mate.